זכויות נושאי.ות המידע

זכויות נושאי.ות המידע. Photo by Onur Binay on Unsplash
זכויות נושאי.ות המידע. Photo by Onur Binay on Unsplash

לנושאי.ות המידע יש זכויות לפי חוק ולפי נוהל זה. נושאי.ות מידע יכולים.ות לפנות ולבקש לממש את זכויותיהם.הן כמפורט להלן. הפניות יופנו אל האחראי.ת על זכויות נושאי.ות המידע, כמפורט בסעיף 4.3 לעיל.

 • זכות עיון - נושא.ת מידע זכאי.ת לקבל, לבקשתו.ה, אישור מהאוניברסיטה, בדבר החזקת מידע לגביו.ה, וככל שמידע שכזה קיים, לקבל עותק מהמידע על אודותיו.ה. נושא.ת המידע זכאי.ת לקבל פרטים בדבר מקור המידע על אודותיו.ה, הבסיס החוקי ששימש לאיסוף המידע ועיבודו, מטרות האיסוף והעיבוד של המידע, והמשך המתוכנן לשמירת המידע, מי מחזיק.ה במידע, ומה זכויותיו.ה ביחס למידע. זכות זו לא תחול ביחס למידע אשר האוניברסיטה מנועה מלהעבירו, בהתאם להוראות כל דין.

   
 • זכות לתיקון המידע - ככל שהמידע שמוחזק בידי האוניברסיטה איננו מדויק, נושא.ת מידע רשאי.ת לבקש את תיקונו, וזאת בכפוף להוראות אחרות שעשויות לחול על המידע.

   
 • זכות למחיקת מידע - נושא.ת מידע רשאי.ת לבקש מחיקתו של המידע על אודותיו.ה שמוחזק בידי האוניברסיטה, בהתקיים אחד התנאים האלה:
  • כאשר אין עוד צורך במידע למטרות לשמן נאסף;
  • כאשר העיבוד נעשה על בסיס הסכמתו.ה, והוא מבטל הסכמה זו;
  • כאשר המידע הושג או מעובד באופן בלתי חוקי או בניגוד לנוהל זה;
  • כאשר הוראות הדין מחייבות מחיקתו של המידע.

​​​האוניברסיטה תפעל למחיקת המידע, אלא אם יש לה אינטרס לגיטימי, או חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית, או תוך ביצוע תפקידיה הרגילים של האוניברסיטה ובמהלך העבודה הרגיל שלא לעשות כך.
 

 • זכות להגבלת השימוש במידע - נושא.ת מידע זכאי.ת לבקש מהאוניברסיטה להגביל את השימוש במידע שעל אודותיו.ה במקרים אלה:
  • אם פנה/פנתה בבקשה לתיקון המידע, וכל עוד הבקשה זו ונבדקת על ידי האוניברסיטה;
  • אם עיבוד המידע מנוגד להוראות הדין או הנוהל;
  • אם התכלית שלשמה נאסף המידע מוצתה, אולם קיים צורך לגיטימי בשמירתו של המידע על ידי האוניברסיטה.
    
 • זכות להתנגד לשימוש במידע - אם עיבוד המידע לא נעשה על בסיס הסכמה מדעת, אלא על בסיס חוקי אחר, נושא.ת המידע רשאי.ת לבקש מהאוניברסיטה לחדול מאיסוף המידע שעל אודותיו.ה ומעיבודו. בקשה כזו תיבחן על ידי הממונה על הגנת הפרטיות באוניברסיטה, לאור הוראות הדין, ובשים לב לאינטרסים הלגיטימיים של האוניברסיטה.
   
 • זכות לניוד המידע - נושא.ת מידע רשאי.ת לקבל עותק מהמידע על אודותיו.ה בפורמט מקובל וכן רשאי.ת לבקש את העברתו לגורם אחר. בקשה כאמור תיבחן על ידי האוניברסיטה לאור הוראות הדין, ולפי האפשרויות הטכנולוגיות. זכות זו לא תחול במקרים בהם עיבוד המידע נדרש לצורך שמירה על אינטרס ציבורי. אין במימוש זכות זו כדי למנוע מהאוניברסיטה להוסיף ולהשתמש במידע על אודות נושא.ת המידע, במקרים שבהם מותר הדבר על פי הוראות כל דין, וכדי לממש אינטרס לגיטימי (צורך כשר) של האוניברסיטה, או חובה חוקית, מוסרית, חברתית או ציבורית.
   
 • זכות לביטול הסכמה - ככל שעיבוד המידע מבוסס על הסכמה מדעת, נושא.ת מידע רשאי.ת לבטל, בכל עת, הסכמה זו. זכות הביטול תחול ממועד קבלתה ההודעה באוניברסיטה, ומבלי לפגוע בחוקיות עיבוד המידע שכבר בוצע טרם קבלת ההודעה על ביטול ההסכמה.
   
 • הזכות להתנגד ליצירת פרופיל התנהגותי - נושא.ת מידע רשאי.ת להתנגד לעיבוד המידע וליצירת פרופיל התנהגותי שלו.ה באמצעות עיבוד המידע, למעט באחד מהמקרים הבאים:
  • בהתבסס על הנסיבות הספציפיות הנוגעות למקרה, כאשר הבסיס לאיסוף המידע הוא אינטרס ציבורי או אינטרס לגיטימי אחר של האוניברסיטה;
  • במקרים בהם השירות הניתן הוא שירות מקוון;
  • כאשר מטרת יצירת הפרופיל היא מחקר מדעי, היסטורי או עבור צרכי סטטיסטיקה, בהתבסס על הנסיבות הספציפיות הנוגעות למקרה*
   וזאת במקרים בהם עיבוד המידע נחוץ לביצוע משימה שבבסיסה אינטרס הציבור.
    
 • הזכות להתנגד לתהליכים אוטומטים של קבלת החלטות - כאשר לעיבוד מידע יש השלכות משפטיות או השלכות משמעותיות אחרות על נושא.ת המידע, נושא.ת המידע רשאי.ת להתנגד לתוצרי עיבוד המידע שמתבצע באופן אוטומטי לגביו.ה.
   
 • הגשת תלונה - נושא.ת מידע רשאי.ת להגיש תלונה הנוגעת לשימוש במידע על אודותיו.ה ועיבודו לממונה.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>